thanhvanle3011 4/22/2024 9:36:24 AM
Tìm 2 cs tận cùng:
$$41^{106}$$ + $$57^{2024}$$