tctqnl 6/19/2023 8:18:32 PM

A.
chữa bệnh, may áo, nhuộm màu, bác sĩ.
B.
giảng bài, chữ bệnh, xây nhà, lái xe.
C.
bác sĩ, giáo viên, luật sư, công nhân.
D.
chăm chỉ, cần cù, vất vả, nhanh nhẹn.