trangpham.ptmt 6/19/2023 8:18:47 PM

A.
Kĩ thuật chế tạo vũ khí.
B.
Thị trường chứng khoán.
C.
Kiến thức tin học.
D.
Văn hóa Pháp.